2011. november 11., péntek

Halasróza

A Halasrózárul fogok valamit elmondanyi szittyafijjam, mer látom nagyon érdeklődöl a fehérszemílyek irányába, meg osztán te is ketten vagyol, mint a Gátőrpesta meg a Gátőrlaci. A Pesta meg a Laci az öregapjuktul örökőték meg a gátőrséget, és igen nagyon illett is hozzájok, mer a dolog egy embernek is kevés vót a gáton, nemhogy kettőnek, ők meg leginkább a korcsmába szerettík az időt múlatni, vagy a jányok után futkostak.

Történt eccer hogy mindketten beleszerelmesettek a Halasrózába, ami nem csoda mer egyrészt a Róza igen szemrevaló vót, meg könnyen is lehetett vele találkoznyi mer annak se vót sokkal több dóga mint a Pestájéknak, reggel kivitte a pijacra a halat amit fogott az apja osztán kilencre mán végzett is és ment kujtorogni. Tutta asztat mindenyki a Rózárul hogy furtonfurt viszked nekije a lábaközi, de jáccotta az ártatlanyt, mer ott vót a Vékony János, az komollan tette nekije a szípet, elhitt mindenyt amit a Róza mondott, hát végülosztán el is vette szegíny, de errül majd máskor mesílek.
Szóval a Pesta meg a Laci egyik nap különössen megokosodott a korcsmában, pedig még csak díl vót, osztán kitanyáták a bajvívást. Merhogy az öreg Nagydoktorúr - a mostanyinak az apja - óvasott embör vót és magyarázott valamikó egy illen könyvrül amibe cicomás lovakon vasba őtözött urak szurkáták egymást lándzsikkal. Igaz hogy hátoslu nem vót a faluba, de a Pestájék addigaddig győzkötték a Fuvarosgálpítert, hogy odaadta nekik a Micit meg a Sárit. Talán aszitte úgyse mennek a Pestájék velök semmire, különbe biztos nem engette vóna üket a két lu közelibe. De ezeknek mán igen forrott a vérök hát kivezettik a lovakat a korcsma elibé, lándzsikot nem tanátak úgyhogy a Laci hozott két vasvellát, osztán valahogyan felmásztak a Mici meg a Sári hátára oszt elindútak egymás felí a főtartott vellákkal. Hogy komolyabb baj nem esett az azír lehetett mer a Mici meg a Sári csak lépnyi vót hajlandó, de osztán csak összetanákoztak, no akkó a Pesta kicsinyt meginogott a Mici hátán, a vellája lefordút és megbökte a Sári ódalát, erre a Sári kirúgott a Mici felé, és az egísznek az lett a víge, hogy a Pesta meg a Laci a fődön kötöttek ki, a Laci vellája meg beleállt a Pesta lábába. Az öreg Nagydoktorúr bepólyáta a Pesta lábát (más orvos akkoriba nem vót itten), és kioktatta ütet hogy nem jó ha mán dílbe ríszeg az embör, de ha mégis akkó legalább maraggyon estig a korcsmába.
A Halasrózán meg nem kelletett nekijek többet veszekednyi mer mán aznyap este benízett hozzájok a gátőrházba.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése